Mortarium

a). Gârla Mare, Mehedinți county, Inventory no. II 11777, MRPF.

b). Fragmentary mortarium, restored with master rim stamp, hemispherical body, flat bottom. Inside the vessel basin are fine inclusions of quartz and calcite. “The spillway channel is made by thickening the rim. On both sides of the spillway channel, a stamp was printed retrograde, on two rows, separated by a grain of wheat, which shows the following inscription: ARPV / -IENIV, which represents the name of the master. The vessel was made from a coarse, dark orange paste, with many inclusions of quartz, calcite and iron oxides. The vessel has traces of secondary burning on the rim.

c). Height=14.5cm, Mouth diameter=52.5cm; Base diameter=19.5cm.

d). Clay / Modeling at the wheel, impression.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Stângă 2005, p. 180 and Pl. XV / 11.

Mortarium.

a). Comuna Gârla Mare, jud. Mehedinți, Nr. Inv. II 11777, MRPF.

b). Fragmentary mortarium, restored with master rim stamp, hemispherical body, flat bottom. Inside the vessel basin are fine inclusions of quartz and calcite. “The spillway channel is made by thickening the rim. On both sides of the spillway channel, a stamp was printed retrograde, on two rows, separated by a grain of wheat, which shows the following inscription: ARPV / -IENIV, which represents the name of the master. The vessel was made from a coarse, dark orange paste, with many inclusions of quartz, calcite and iron oxides. The vessel has traces of secondary burning on the rim.

c). H=14,5cm, D.gură=52,5cm; Bază=19,5cm.

d). Lut/Modelare la roată, imprimare.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Stîngă 2005, p. 180 și Pl. XV/11.

Мартариум.

a). Comuna Gârla Mare, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 11777, MRPF.

b). Фрагментиран мартариум, възстановен с печат на майстора на устието, полусферично тяло, плоско дъно. Във вътрешността на съдовия басейн са фини включвания от кварц и калцит. Проливният канал е направен чрез удебеляване на устието. От двете страни на преливния канал е отпечатан печат ретрограден, на два реда, разделен с  житен клас, което показва следния надпис: ARPV / -IENIV, което представлява името на майстора. Съдът е направен от груба, тъмно оранжева паста, с много включвания от кварц, калцит и железни оксиди. По съда има следи от вторично изгаряне на устието.

c). Височина = 14,5см, диаметър на устата = 52,5см; Основен диаметър = 19,5см.

d). Глина / Моделиране на волана, впечатление.

e). II-III в. П. Chr.

f). Stângă 2005, стр. 180 и Пл. XV / 11.

Silver ring with gem.

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi county, Inventory no. II 556, MRPF.

b). Ring with unlimited link and frame, with massive and rounded shoulders. The brown carol gem has the image of a naked satire, moving or in a dancing position, the legs being crossed at the level of the legs. In the left hand it has a staff (probably tyrsus, with the upper part not shown), and in the right hand it bears the clothing, outlined and a pedum. The tail is poorly represented, being visible only near the legs. The engraving is shallow and of good quality; the image is schematized; the decor fits well with the gem.

c). Diameter=2,55cm; width=1.5 cm; Thickness=0.37; Weight=17.45.

d). Silver, Beech / Casting, Engraving.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Inedited piece.

Silver ring with gem.

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, Nr. Inv. II 556, MRPF.

b). Ring with unlimited link and frame, with massive and rounded shoulders. The brown carol gem has the image of a naked satire, moving or in a dancing position, the legs being crossed at the level of the legs. In the left hand it has a staff (probably tyrsus, with the upper part not shown), and in the right hand it bears the clothing, outlined and a pedum. The tail is poorly represented, being visible only near the legs. The engraving is shallow and of good quality; the image is schematized; the decor fits well with the gem.

c). D=2,55cm; l=1,5cm; G=0,37; Gr=17,45.

d). Argint, carneol/Turnare, gravare.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Piesă inedită.

Сребърен пръстен със скъпоценен камък.

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 556, MRPF.

b). Пръстен леглото на пръстена не се отличава от останалата част, има масивни и заоблени краища. Скъпоценният камък с кафява карнеол има изображение на гол сатир в движеща се или в танцуваща позиция, като краката са кръстосани на ниво  пищял. В лявата ръка  държи тояга (вероятно тирс, като горната част не е показана), а в дясната ръка носи облеклото, очертано и педум. Опашката е слабо представена, вижда се само в близост до краката. Гравирането е плитко и с добро качество; изображението е схематизирано; декорът се вписва добре със скъпоценния камък.

c). диаметър = 2,55cm; широчина = 1,5cm; дебелина =0,37; тегло = 17,45.

d). Сребро, бук / леене, гравиране.

e). II-III в. П. Chr.

f). Инедитирано парче.

Votive hand

a). Cătunele, Gorj county, Inventory no. II 262, MRPF.

b). The piece is realistically represented and suggests a signum of a manipulus, which was worn by it, as a symbol of unity. The fingers of the hand are spaced apart, and with the thumb and forefinger he holds a ball, on which was placed the representation of Victoria, which is no longer kept. It is an offering dedicated to Jupiter Dolichenus.

c). Diameter = 4,8cm; Height = 11,7cm; width, 5.4; Weight = 210.30.

d). Bronze / casting.

e) II-III Centuries p. Chr.

f). M. Hörig, E. Schwertheim 1987, Anm. 3, 114f, No. 171, Plate 32.

Votive hand

a). Cătunele, jud. Gorj,

Nr. Inv. II 262, MRPF.

b). The piece is realistically represented and suggests a signum of a manipulus, which was worn by it, as a symbol of unity. The fingers of the hand are spaced apart, and with the thumb and forefinger he holds a ball, on which was placed the representation of Victoria, which is no longer kept. It is an offering dedicated to Jupiter Dolichenus.

c). D=4,8cm; H=11,7cm; LA=5,4; Gr=210,30.

d). Bronz/Turnare.

e) Secolele II-III p. Chr.

f). M. Hörig, E. Schwertheim 1987,  Anm. 3, 114f, Nr. 171, Taf. 32.

Оброчна ръка

a). Cătunele, окръг Gorj, инвентарен номер II 262, MRPF.

b). Експоната  е реалистично представен и подсказва знак за манипулус, който е бил носен от него като символ на единството. Пръстите на ръката са разперени един от друг и с палеца и показалеца държи топка, върху която е поставено изображението на Виктория, което не запазена Това е предложение, посветено на Юпитер Доличен.

c). диаметър = 4,8cm; височина = 11,7cm; широчина = 5,4; тегло = 210,30.

d). Бронз / отливане.

e) II-III век п. Chr.

f). М. Hörig, E. Schwertheim 1987, Anm. 3, 114f, № 171, табела 32.

 Anthropomorphic antifix

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 1828, MRPF.

b). The piece represents the face of a male character, with  very well highlighted features. The hairstyle made of loops, with a path in the middle, frames his figure. The paste is coarse, oxidizing burnt, with inclusions of calcite and quartz, having on the outer surface a dark red firnis.

c). Length= 3,5cm; width=12,8cm; Weight=600.

d). Clay / Modeling, Writing.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Stângă 1998, pl. XXX / 1.

Anthropomorphic antifix

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 1828, MRPF.

b). The piece represents the face of a male character, with  very well highlighted features. The hairstyle made of loops, with a path in the middle, frames his figure. The paste is coarse, oxidizing burnt, with inclusions of calcite and quartz, having on the outer surface a dark red firnis.

c). I=13,5cm; l=12,8cm; Gr=600.

d). Lut/Modelare, imprimare.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Stîngă 1998, pl. XXX/1.

Антропоморфен антификс

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 1828, MRPF.

b). Парчето представя лицето на мъжки образ, като чертите са много добре подчертани. Прическата, изработена от букли, с път  в средата, рамкира фигурата му. Пастата е груба, изгорял  оксидат, с инклузии от калцит, кварц и слюда като на външната повърхност има тъмночервен финис.

c). височина =13,5cm; широчина =12,8cm; тегло = 600.

d). Глина / моделиране, писане.

e). II-III в. П. Chr.

f). Stângă 1998, пл. XXX / 1.

 Patera handle

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. 7042, MRPF.

b). The piece has a cylindrical shape, hollow inside, decorated with incisions and a protom shaped like a ram’s head. The animal’s eyes are rendered with the help of circular holes, of which only the right eye is preserved. At the other end there are two wings for attaching to the body of the vessel.

c). Length=14 cm; width=7,2cm.

d). Bronze / casting.

e) II-III Centuries p. Chr.

f). Stângă 1998, p. 107 and pl. LXXII / 5.

Patera handle

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7042, MRPF.

b). The piece has a cylindrical shape, hollow inside, decorated with incisions and a protom shaped like a ram’s head. The animal’s eyes are rendered with the help of circular holes, of which only the right eye is preserved. At the other end there are two wings for attaching to the body of the vessel.

c). L=14cm; l=7,2cm.

d). Bronz/Turnare.

e) Secolele II-III p. Chr.

f). Stîngă 1998, p. 107 și pl. LXXII/5.

Дръжка на патѐра

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7042, MRPF.

b). Експонатът  е с цилиндрична форма, куха отвътре, украсена с разрези и издатина, оформена като глава на овен. Очите на животното са  представени с помощта на кръгли дупки, от които е запазено само дясното око. На другия край има две крила за закрепване към тялото на съда.

c). L=14cm; l=7,2cm.

d). Bronz/Turnare.

e) Secolele II-III p. Chr.

f). Stîngă 1998, p. 107 și pl. LXXII/5.

 Patera handle

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. 7043, MRPF.

b). The piece has a cylindrical shape, hollow inside, decorated with incisions and a protom in the shape of a wolf’s head, with its mouth. At the other end there are two wings for attaching to the body of the vessel.

c). Length=12,8cm; width=6,1cm.

d). Bronze / casting.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Stângă 1998, p. 107 and pl. LXXII / 6.

Patera handle

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7043, MRPF.

b). The piece has a cylindrical shape, hollow inside, decorated with incisions and a protom in the shape of a wolf’s head, with its mouth. At the other end there are two wings for attaching to the body of the vessel.

c). L=12,8cm; l=6,1cm.

d). Bronz/Turnare.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Stîngă 1998, p. 107 și pl. LXXII/6.

Дръжка на патѐра

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7043, MRPF.

b). Експонатът   е с цилиндрична форма, кух от вътрешната страна, украсен с разрези и протома във формата на вълча глава, с уста. На другия край има две крила за закрепване към тялото на съда.

c). Дължина = 14 см; ширина = 7,2cm.

Д=d). Бронз / отливане.

e) II-III век п. Chr.

f). Stângă 1998, стр. 107 и пл. LXXII / 5.

Key

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no.  II 7045, MRPF.

b). The handle represents a lion that emerges from a lotus flower that has three whole petals and two other petal halves. The lion has a bull’s head in his mouth, and under the chin, as a decoration, “V” lines are indicated. An extended rod connects to a puppy divided into eight segments. The whole body of the lion is presented, also as decoration, dots and lines. And the petals of the lotus flower indicated the nerves through lines incised in “V”.

c). Length=11,2cm; width=3,66cm.

d). Bronze / casting.

e). 3rd century p. Chr.

f). Archaeological Treasures 1978, p. 154, R339.

Key

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7045, MRPF.

b). The handle represents a lion that emerges from a lotus flower that has three whole petals and two other petal halves. The lion has a bull’s head in his mouth, and under the chin, as a decoration, “V” lines are indicated. An extended rod connects to a puppy divided into eight segments. The whole body of the lion is presented, also as decoration, dots and lines. And the petals of the lotus flower indicated the nerves through lines incised in “V”.

c). L=11,2cm; l=3,66cm.

d). Bronz/Turnare.

e). Secolul al III-lea p. Chr.

f). Comori arheologice 1978, p.154, R339.

Ключ

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7045, MRPF.

b). Дръжката представлява лъв, който излиза от лотосово цвете, което има три цели венчелистчета и две други половинки на венчелистчетата. Лъвът има в устата глава на бик в устата си, а под брадичката като украса са посочени “V” линии. Една дълъг прът прави връзка с едно кученче разделено на 8 сегмента. По тялото на лъва са представени като декорация точки и линии. А венчелистчетата на цветето лотос имат линии, врязани във форма на “V”.

c). Дължина = 11,2cm; ширина = 3,66cm.

d). Бронз / отливане.

e). 3 век п. Chr.

f). Археологически съкровища 1978, с. 154, R339.

Venus statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7095, MRPF.

b). Statuette depicting the goddess Venus whose hair is rich, her hair trapped in the back of her neck and braided in three tails: a wider tail that fits one forehead, and the other two go down. The hairstyle is fixed by a braid. The right hand is attached to the body and bent from the forearm, the palm resting on the left breast, and the left hand, also attached to the body, holds a garment (palla) covering the legs..

c). Height= 5,5cm; width=3,7cm.

d). Clay/ Modeling in pattern, burning.

e) II-III Centuries p. Chr.

f) Stângă 1998, p. 85 and Pl. XXXII / 7.

Venus statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7095, MRPF.

b). Statuette depicting the goddess Venus whose hair is rich, her hair trapped in the back of her neck and braided in three tails: a wider tail that fits one forehead, and the other two go down. The hairstyle is fixed by a braid. The right hand is attached to the body and bent from the forearm, the palm resting on the left breast, and the left hand, also attached to the body, holds a garment (palla) covering the legs..

c). H=15,5cm; l=3,7cm.

d). Lut/Modelare în tipar, ardere.

e) Secolele II-III p. Chr.

f) Stîngă 1998, p. 85 și Pl. XXXII/7.

Статуетка на Венера

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7095, MRPF.

b). Статуетка, представляваща богинята Венера, чиято  прическа е буйна, с коса, прибрана в задната част на  главата и сплетена в три опашки: по-широката опашка рамкира челото, а другите две се спускат по раменете. Прическата е фиксирана от корона. Дясната ръка е прикрепена към тялото и е сгъната в предмишницата, като дланта е поставена на лявата гърда, а лявата ръка, също прикрепена към тялото, държи дреха (palla), покриваща краката.  

c). H=15,5cm; l=3,7cm.

d). Lut/Modelare în tipar, ardere.

e) Secolele II-III p. Chr.

f) Stîngă 1998, p. 85 și Pl. XXXII/7.

Mercur statuett.

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7090, MRPF.

b). Statuette who’s missing following parts: right forearm, left hand attribute and legs to the knee. The hair is curled, and on the head wears the wings. On the left shoulder there is a corner of the hlamide, which hangs along the arm and is wrapped around the forearm. The body weight falls on the right foot, and the head is slightly bent to the right. The right arm slides along the body.

c). Height=8,9cm; width=4,9cm.

d). Bronze / Molding.

e) The Second Century p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 42 and Pl. 18/28.

Mercur statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7090, MRPF.

b). Statuette who’s missing following parts: right forearm, left hand attribute and legs to the knee. The hair is curled, and on the head wears the wings. On the left shoulder there is a corner of the hlamide, which hangs along the arm and is wrapped around the forearm. The body weight falls on the right foot, and the head is slightly bent to the right. The right arm slides along the body.

c). H=8,9cm; l=4,9cm.

d). Bronz/Turnare în tipar.

e) Secolulal II-lea p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 42 și Pl. 18/28.

Статуетка на Меркурий

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7090, MRPF.

b). От  статуята липсват: дясна предмишница, атрибут  от лявата ръка и крака до коляното. Косата е свита, а на главата носи крилете крила. На лявото рамо има ъгъл на  хламида, който виси по ръката и е увит около предмишницата. Тежестта на тялото пада на десния крак, а главата е леко наведена вдясно. Дясната ръка се плъзга по тялото.

c). Височина = 8,9cm; ширина = 4,9cm.

d). Бронз / леене

e). Вторият век п. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, с. 42 и Пл. 18/28.

Venus statuette

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no.  II 7085, MRPF.

b). Statuette who’s missing following parts: head, right hand, left foot and part of the calf. The character is nude, with a slender body, narrow shoulders, flat abdomen, small breasts, slightly protruding hips and thighs and long legs. The groin fold is marked by an incised triangle and the navel by an incised circle.

c). Height=9,8cm; width=3,6cm; Weight=124.21.

d). Bronze / Molding.

e) II-III Centuries p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 89 and Pl. 53/98.

Venus statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7085, MRPF.

b). Statuette who’s missing following parts: head, right hand, left foot and part of the calf. The character is nude, with a slender body, narrow shoulders, flat abdomen, small breasts, slightly protruding hips and thighs and long legs. The groin fold is marked by an incised triangle and the navel by an incised circle.

c). H=9,8cm; l=3,6cm; Gr=124,21.

d). Bronz/Turnare în tipar.

e) Secolele II-III p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 89 și Pl. 53/98.

Статуя на Венера

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7085, MRPF.

b). На статуята и липсват: глава, дясна ръка, ходилото на ляв крак и част от прасеца. Персонажа е гол, със стройно тяло, тесни рамене, плосък корем, малки гърди, леко изпъкнали бедрата и  дълги  крака. Слабинната гънка е белязана с врязан триъгълник, а пъпът с врязан кръг.

c). Височина = 9,8cm; ширина = 3,6cm; Тегло = 124.21.

d). Бронз / леене

e) II-III век п. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, с. 89 и Пл. 53/98.

Bacchus statuette

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7087, MRPF.

b). Statuette whose missing the following parts: right forearm on the knees down, left leg and attributes from both hands. The character is young, with oval face, long, almond-shaped eyes, deep in orbit, pupil with a punctured incised point, long, straight nose, and small, fleshy mouth. On the left shoulder is attached the nebula caught with a round fibula, which crosses the body obliquely, leaving the right breast free, but covering the left side of the chest and abdomen. An animal paw, part of the nebula, hangs on the left foot. The weight of the body falls on the right leg, the left being bent from the knee and lateral retracted.

c). Height=22,2cm; width=10,1cm.

d). Bronze / Molding.

e). 2nd century p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 52 and Pl. 23/39.

Bacchus statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7087, MRPF.

b). Statuette whose missing the following parts: right forearm on the knees down, left leg and attributes from both hands. The character is young, with oval face, long, almond-shaped eyes, deep in orbit, pupil with a punctured incised point, long, straight nose, and small, fleshy mouth. On the left shoulder is attached the nebula caught with a round fibula, which crosses the body obliquely, leaving the right breast free, but covering the left side of the chest and abdomen. An animal paw, part of the nebula, hangs on the left foot. The weight of the body falls on the right leg, the left being bent from the knee and lateral retracted.

c). H=22,2cm; l=10,1cm.

d). Bronz/Turnare în tipar.

e). Secolulal II-lea p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 52 și Pl. 23/39.

Статуетка на Бакхус

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7087, MRPF.

b). От статуята липсват: дясна предмишница,  от коленете на долу, ходилото на ляв крак и атрибути от двете ръце. Образът  е млад, с овално лице, издължени бадемовидни очи, дълбоко в орбита, зеница с  врязана точка, дълъг и прав нос и малка и месеста уста. На лявото рамо е фиксирана мъглявината (мантия), хваната с кръгла фибула, която е пресича през тялото на една страна, оставяйки дясната гърда не покрита, но покривайки лявата страна на гърдите и корема. Лапа на животно, част от мъглявината виси над левия крак. Тежестта на тялото пада върху десния крак, като левият е огънат от коляното и се изтегля назад.

c). Височина = 22,2cm; ширина = 10,1cm.

d). Бронз / леене

e). II в. П. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, с. 52 и Пл. 23/39.

Jupiter statuette

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no.  II 7092, MRPF.

b). Statuette who’s missing the following parts: left forearm, one end of the mantle that is wrapped on the left arm. In the right outstretched hand, he holds a lightning bolt, and in the raised left hand he holds a scepter or a long staff. Details of the body are marked: the sternum, navel, groin fold, breast fold and waist. The body weight falls on the right foot, the left being slightly flexed and pulled back.

c). Height = 11,6cm; width = 9,5cm.

d). Bronze / Molding.

e). 2nd century p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 23-24 and Pl. 1/2.

Jupiter statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7092, MRPF.

b). Statuette who’s missing the following parts: left forearm, one end of the mantle that is wrapped on the left arm. In the right outstretched hand, he holds a lightning bolt, and in the raised left hand he holds a scepter or a long staff. Details of the body are marked: the sternum, navel, groin fold, breast fold and waist. The body weight falls on the right foot, the left being slightly flexed and pulled back.

c). H=11,6cm; l=9,5cm.

d). Bronz/Turnare în tipar.

e). Secolulal II-lea p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 23-24 și Pl. 1/2.

Статуетка на Юпитер

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7092, MRPF.

b). От статуята липсват: лява предмишница, единият край на мантията, който е увит в лявата ръка. В дясната протегната ръка той държи сноп от гръмотевици, а във вдигнатата лява ръка държи дълъг скиптър или тояга. Детайлите на тялото са маркирани: гръдната кост, пъпът, слабинната гънка, гърдата и гънката на кръста. Тежестта на тялото пада на десния крак, като левият е леко огънат и издърпан назад.

c). Височина = 11,6см; ширина = 9,5см.

d). Бронз / леене

e). II в. П. Chr.

f). Епосу-Маринеску, Поп 2000, с. 23-24 и Пл. 1/2.

Head of statuette

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7113, MRPF.

b). The head of a female statue made of gold bronze. The face is partially deformed, the eyebrows are bushy, and the eyes, simplistically rendered, are like two kernels of almond. At the outer corner of the eyes, the upper eyelid partially covers the lower one. The hairstyle is difficult to reconstruct due to the poor condition of the piece, but you can see part of the coke that was at the neck, as well as the fact that the hair completely covers the ear flag.

c). Height= 28,4cm; width=18,2cm.

d). Bronze, gold / molding, blowing.

e) II-III Centuries p. Chr.

f). Diaconescu 2014, pp. 21-23.

Head of statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7113, MRPF.

b). The head of a female statue made of gold bronze. The face is partially deformed, the eyebrows are bushy, and the eyes, simplistically rendered, are like two kernels of almond. At the outer corner of the eyes, the upper eyelid partially covers the lower one. The hairstyle is difficult to reconstruct due to the poor condition of the piece, but you can see part of the coke that was at the neck, as well as the fact that the hair completely covers the ear flag.

c). H=28,4cm; ;l=18,2cm.

d). Bronz, aur/Turnare în tipar, suflare.

e) Secolele II-III p. Chr.

f). Diaconescu 2014, p. 21-23.

Глава на статуетка

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7113, MRPF.

b). Главата на статуя на жена, изработена от позлатен бронз. Лицето е частично деформирано, гъсти вежди, а очите са семпли като две ядки от бадем. Във външния ъгъл на очите горният клепач частично покрива долния. Прическата е трудно да се реконструира поради лошото състояние на експоната, но можете да видите част от косата, която е  вързана на кок на врата, така че косата изцяло покрива ушната мида.

c). Височина = 26,2cm; ширина = 10,8cm; Тегло = 3,5 кг.

d). Мрамор / Чипиране, длето, ретуш.

e). II-III в. П. Chr.

f). Археологически съкровища 1978, с. 150, R 320.

Bowl

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 9300, MRPF.

b). The vessel represents a local imitation of the Dragendorff 30 shape . It has a rounded lip and slightly rubs on the outside, the hemispherical body, hinged in the area to the base, the annular and profiled bottom. The decoration, made by stamping, was delimited on the body of the vessel by a midline, and on the lower part of it, by a hull. The decorated surface was divided vertically by stylized leaves, between which were interspersed, also vertically, two successive decorative motifs: two rosettes with 9 arms, between which two concentric circles were stamped. The vessel made of a fine paste, light gray, with fine inclusions of calcite and small and was covered with a gray-brown firnis, whose traces are visible inside and on the profiled ring.

c). Height=13,1cm; Max diameter=18.5cm, Mouth diameter=17.5cm; Base diameter=9.7cm.

d). Clay / Modeling at the wheel, burning.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Popilian 1976, pp. 80-81, Pl. XXXII / 314.

Bowl

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 9300, MRPF.

b). The vessel represents a local imitation of the Dragendorff 30 shape . It has a rounded lip and slightly rubs on the outside, the hemispherical body, hinged in the area to the base, the annular and profiled bottom. The decoration, made by stamping, was delimited on the body of the vessel by a midline, and on the lower part of it, by a hull. The decorated surface was divided vertically by stylized leaves, between which were interspersed, also vertically, two successive decorative motifs: two rosettes with 9 arms, between which two concentric circles were stamped. The vessel made of a fine paste, light gray, with fine inclusions of calcite and small and was covered with a gray-brown firnis, whose traces are visible inside and on the profiled ring.

c). H=13,1cm; D.max.=18,5cm, D.gură=17,5cm; D.bază=9,7cm.

d). Lut,/Modelare la roată, ardere.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Popilian 1976, p. 80-81, Pl. XXXII/314.

Купа 

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 9300, MRPF.

b). Съдът представлява локална имитация на форма Dragendorff  30. Има заоблено устие и леко обърнато навън, полусферично тяло, по широко в областта към основата, пръстеновидно и профилирано дъно. Декорацията, направена чрез щамповане, е била разграничена върху тялото на съда по средна линия, а в дъното му – от широката част. Украсената повърхност е била разделена вертикално от стилизирани листа, между които са били пресечени също вертикално, два последователни декоративни мотива: две розетки с 9 рамена, между които са били отпечатани два концентрични кръга. Съдът е изработен от фина паста, светлосив, с фини включвания от калцит и слюда и е бил покрит със сиво-кафяв финес, чиито следи се виждат отвътре и върху профилирания пръстен.

c). Височина = 13,1cm; Максимален диаметър = 18.5см, диаметър на устата = 17.5см; Основен диаметър = 9,7см.

d). Глина / Моделиране на волана, изгаряне.

e). II-III в. П. Chr.

f). Попилян 1976, с. 80-81, Пл. XXXII / 314.

Trophy

a). Gârla Mare, Mehedinți county, Inventory no.  II 11551, MRPF.

b). Fragment made of bronze that presents a relief having an iconographic scene on the sconces, of approximately triangular shape, on a slightly high elevation; the figuration on this piece is a commemorative representation of the Dacian-Roman wars and the victory over the Dacians. The skin of the lion covers the trophies captured from the Dacians (hats, Dacian swords, sica, shields), symbol of Dacia’s submission. The Lion represents the symbol of the Law. III Flavia Felix. It is possible that the piece is commissioned or even executed by a veteran of this legion, participating in wars and ownershiped in Gârla Mare.

c). Length=12 cm; width=7 cm.

d). Bronze / Molding, perforation.

e). The second century p. Chr.

f). Stângă, Pop 2000, pp. 111-118 and fig. 1.2.

Trophy

a). Comuna Gârla Mare, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 11551, MRPF.

b). Fragment made of bronze that presents a relief having an iconographic scene on the sconces, of approximately triangular shape, on a slightly high elevation; the figuration on this piece is a commemorative representation of the Dacian-Roman wars and the victory over the Dacians. The skin of the lion covers the trophies captured from the Dacians (hats, Dacian swords, sica, shields), symbol of Dacia’s submission. The Lion represents the symbol of the Law. III Flavia Felix. It is possible that the piece is commissioned or even executed by a veteran of this legion, participating in wars and ownershiped in Gârla Mare.

c). L=12cm; l=7cm.

d). Bronz/Turnare în tipar, perforare.

e). Secolul al II-lea p. Chr.

f). Stîngă, Pop 2000, p. 111-118 și fig. 1,2.

Трофей

a). Comuna Gârla Mare, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 11551, MRPF.

b). Фрагмент, изработен от бронз, представящ релеф, имащ иконографска сцена, с приблизително триъгълна форма, на леко висока кота; фигурата е възпоменателно представяне на дако-римските войни и победата над даките.  Кожата на лъва покрива трофеите, уловени от даките (шлем, дакийски мечове, сика, щитове), символ на покоряването на Дакия. Лъвът представлява символа на  III легион Флавия Феликс. Възможно е да е бил  поръчан  или дори изпълнен  от ветеран от този легион, участващ във войни в Гърла Маре.

c). Дължина = 12 см; ширина = 7 cm.

d). Бронз / леене, перфорация.

e). Втори век п. Chr.

f). Stângă, Pop 2000, с. 111-118 и фиг. 1.2.

Mercur statuette 

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7099, MRPF.

b). The statue depicting the god Mercury with a schematic appearance. The head is covered by a petasos with two large wings, and the hair is presented as thick and parallel strips. It has indicated pectorals through two round pills and the genital organs in relief. The right hand is extended near the body, and the hemlock on the left shoulder is wrapped around the arm, its end hanging to the knee. The left leg is flexed, and the right leg is missing from the knee.

c). Height=7,7cm; width=3cm.

d). Bronze / Modeling in pattern, burning.

e) II-III Centuries p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 39 and Pl. 14/21.

Mercur statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7099, MRPF.

b). The statue depicting the god Mercury with a schematic appearance. The head is covered by a petasos with two large wings, and the hair is presented as thick and parallel strips. It has indicated pectorals through two round pills and the genital organs in relief. The right hand is extended near the body, and the hemlock on the left shoulder is wrapped around the arm, its end hanging to the knee. The left leg is flexed, and the right leg is missing from the knee.

c). H=7,7cm; l=3cm.

d). Lut/Modelare în tipar, ardere.

e) Secolele II-III p. Chr.

f). Țeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 39 și Pl. 14/21.

Статуетка на Меркурий

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7099, MRPF.

b). Статуетката, изобразяваща бога Меркурий със схематичен вид. Главата е покрита с петасос с две големи крила, а косата е представена под формата на дебели и успоредни ивици. Показана е пекторалната зона  и половите органи с в релеф. Дясната ръка е изпъната в близост до тялото, а хламидата на лявото рамо се увива около ръката, като краят й виси до коляното. Левият крак е огънат, а десният крак липсва от коляното.

c). Височина = 5,5см; ширина = 3,7cm.

d). Глина / Моделиране по модел, изгаряне.

e) II-III век п. Chr.

f) Stângă 1998, стр. 85 и Пл. XXXII / 7.

Anthropomorphic antifix

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7121, MRPF.

b). The piece represents the face of a male character, with very well highlighted features (forehead, cheeks, thick eyebrows, big eyes, nose, lips, chin). The hairstyle made of loops, with a path in the middle, frames his figure. The front loops are slightly broken. Coarse paste, with dark orange firnis, on the outside.

c). Height=12,5cm; width=12,2cm; Weight=800.

d). Clay / Modeling in pattern, burning.

e) II-III Centuries p. Chr.

f). Stîngă 1998, p. 85, pl. XXXII / 7.

Anthropomorphic antifix

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7121, MRPF.

b). The piece represents the face of a male character, with very well highlighted features (forehead, cheeks, thick eyebrows, big eyes, nose, lips, chin). The hairstyle made of loops, with a path in the middle, frames his figure. The front loops are slightly broken. Coarse paste, with dark orange firnis, on the outside.

c). H=12,5cm; l=12,2cm; Gr=800.

d). Lut/Modelare în tipar, ardere.

e) Secolele II-III p. Chr.

f). Stîngă 1998, p. 85, pl. XXXII/7.

Антропоморфен антефикс

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7121, MRPF.

b). Експоната представлява лицето на   мъж, с много добре подчертани черти (чело, бузи, гъсти вежди, големи очи, нос, устни, брадичка). Прическата, направена от букли, с пътека в средата, рамкира фигурата му. Предните букли са леко чупливи. Груба паста, с тъмно оранжева финис отвън.

c). Височина = 12,5cm; ширина = 12,2cm; Тегло = 800.

d). Глина / Моделиране по модел, изгаряне.

e) II-III век п. Chr.

f). Stîngă 1998, стр. 85, пл. XXXII / 7.

Apollo statuette

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7111, MRPF.

b). Fragmented anthropomorphic representation (tors, part of the upper limbs, part of the lower left limb) of a male character, having well-defined pectoral and abdominal muscles, as well as genital organs. The character wears a gown, fastened on the left shoulder with a circular fibula about 1.5 cm in diameter, which covers his left shoulder and left half of his chest, as well as the entire back. The folds of this clothing accessory are visible where they descend to the middle of the bust, after which the gown has a smooth, slightly flowing fall.

c). Height=26,5cm; width=17,2cm; Weight=3,5kg.

d). Marble / Chipping, chiseling, retouching.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Inedited piece.

Apollo statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7111, MRPF.

b). Fragmented anthropomorphic representation (tors, part of the upper limbs, part of the lower left limb) of a male character, having well-defined pectoral and abdominal muscles, as well as genital organs. The character wears a gown, fastened on the left shoulder with a circular fibula about 1.5 cm in diameter, which covers his left shoulder and left half of his chest, as well as the entire back. The folds of this clothing accessory are visible where they descend to the middle of the bust, after which the gown has a smooth, slightly flowing fall.

c). H=26,5cm; l=17,2cm; Gr=3,5kg.

d). Marmură/Cioplire, cizelare, retușare.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Piesă inedită.

Статуетка на Аполон

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7111, MRPF.

b). Фрагментарно антропоморфно представяне (торс, част от горните крайници, част от долния ляв крайник) от мъжки образ, с добре очертани гръдни и коремни мускули, както и полови органи. Носи тога, закопчана на лявото рамо с кръгла фибула с диаметър около 1,5 см, която покрива лявото му рамо и лявата половина на гърдите, както и целия гръб. Гънките на този аксесоар за облекло са видими там, където се спускат до средата на бюста, след което тогата има гладко, леко плавно падане.

С). Височина = 26,5cm; ширина = 17,2cm; Тегло = 3,5kg.

d). Мрамор / Чипиране, длето, ретуш.

e). II-III в. П. Chr.

f). Инедитирано парче.

Minerva statuette

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7112, MRPF.

b). Fragmentary anthropomorphic representation (torso, part of the upper left limb, lower limbs) of a female character, having a slightly bent body position, to the left, with the left leg flexed, wearing a long chiton, tight under the breasts and sleeves, with vertical folds, both on the front and back. Above the chiton the character wears a hymation, running over the left shoulder, covering the body of the character diagonally, with the folds slightly arched. The character’s hands and head are missing, but part of the neck can be distinguished, as well as the fact that the character had the hair trapped in a back bum in the head area. Near the lower left limb, there is a part of a spear rod and an oval shield with the central representation of the winged Gorgon’s head.

c). Height=26,2cm; width=10,8cm; Weigh= 3,5kg.

d). Marble / Chipping, chiseling, retouching.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Archaeological Treasures 1978, p. 150, R 320.

Minerva statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7112, MRPF.

b). Fragmentary anthropomorphic representation (torso, part of the upper left limb, lower limbs) of a female character, having a slightly bent body position, to the left, with the left leg flexed, wearing a long chiton, tight under the breasts and sleeves, with vertical folds, both on the front and back. Above the chiton the character wears a hymation, running over the left shoulder, covering the body of the character diagonally, with the folds slightly arched. The character’s hands and head are missing, but part of the neck can be distinguished, as well as the fact that the character had the hair trapped in a back bum in the head area. Near the lower left limb, there is a part of a spear rod and an oval shield with the central representation of the winged Gorgon’s head.

c). H=26,2cm; l=10,8cm; Gr=3,5kg.

d). Marmură/Cioplire, cizelare, retușare.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Comori arheologice 1978, p. 150, R 320.

Статуетка на Минерва

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7112, MRPF.

b). Фрагментарно антропоморфно представяне (торс, част от горния ляв крайник, долните крайници) на женски образ, с леко огънато положение на тялото, отляво, с ляв крак, огънат, с дълъг хитон, стегнат под гърдите и ръкавите, с вертикални гънки, както отпред, така и отзад. Над хитона  носи химация, преминаваща през лявото рамо, покриваща тялото по диагонал, с гънките леко извити. Ръцете и главата  липсват, но може да се разграничи част от шията, както и фактът, че  косата е била захваната в кок около врата. В близост до долния ляв крайник има част от копие и овален щит с изображение на крилата на Горгон.

c). Височина = 26,2cm; ширина = 10,8cm; Тегло = 3,5 кг.

d). Мрамор / Чипиране, длето, ретуш.

e). II-III в. П. Chr.

f). Археологически съкровища 1978, с. 150, R 320.

Jupiter statuette

a). Drobeta Turnu Severin, Mehedinți county, Inventory no. II 7100, MRPF.

b). Statuette depicting the god Jupiter, with pleats and beard, standing, wrapped in gown, with bust revealed. The right arm is missing, and in the right arm, slightly bent, holds a scepter. Near the left foot is a pedestal, at the base of which is shown an eagle’s head, and near the right leg a small sphere.

c). Height=46cm; Weight=4.5 kg.

d). Marble / Chipping, sanding.

e). II-III Centuries p. Chr.

f). Archaeological Treasures 1978, R335, with the wrong description on p. 153.

Jupiter statuette

a). Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,

Nr. Inv. II 7100, MRPF.

b). Statuette depicting the god Jupiter, with pleats and beard, standing, wrapped in gown, with bust revealed. The right arm is missing, and in the right arm, slightly bent, holds a scepter. Near the left foot is a pedestal, at the base of which is shown an eagle’s head, and near the right leg a small sphere.

c). H=46cm; Gr=4,5kg.

d). Marmură/Cioplire, șlefuire.

e). Secolele II-III p. Chr.

f). Comori arheologice 1978, R335, cu descrierea eronată la p. 153.

Статуетка на Юпитер

a). Drobeta Turnu Severin, окръг Mehedinţi, инвентарен номер II 7100, MRPF.

b). Статуетка, изобразяваща бог Юпитер, с плитки и брада, стояща прав, обвита в тога, с разкрит бюст. Дясната ръка липсва, а в лявата ръка, леко извита държи скиптър. В близост до левия крак е поставен пиедестал, в основата на който е показана глава на орел, а в близост до десния крак има  малка сфера.

c). Височина = четиресет и шест сантиметра; Тегло = 4,5 кг.

d). Мрамор / Отсечка, шкурка.

e). II-III в. П. Chr.

f). Археологически съкровища 1978, R335, с грешно описание на стр. 153.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.